Publicació Llei 5/2017

Data de publicació 30/03/2017
Butlletí DOGC
Número 7340
Descripció LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
En la qual volem destacar el següent:
 
TÍTOL I. Mesures administratives en matèria d'habitatge, d'urbanisme, d'ordenació ambiental, d'ordenació d'aigües i d'ordenació territorial
 
CAPÍTOL II. Modificacions legislatives en matèria d'ordenació ambiental

  • Article 195. Modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus
  • Article 196. Modificació de la Llei 20/2009 (Prevenció i control ambiental de les activitats)
TÍTOL V. Altres mesures administratives de caràcter sectorial
CAPÍTOL I. Espectacles públics i activitats recreatives
 
  • Article 218. Modificació de la Llei 11/2009 (Espectacles públics i activitats recreatives)
CAPÍTOL IX. Equipaments comercials
 
  • Article 226. Modificació del Decret llei 1/2009 (Ordenació dels equipaments comercials)
 
TÍTOL VI. Mesures administratives de simplificació del règim d'intervenció de les activitats econòmiques
 
  • Article 237. Modificació de la Llei 16/2015 amb relació a la documentació necessària per a l'inici d'activitats que requereixen informe preceptiu favorable per risc d'incendi
  • Article 238. Modificació de la Llei 16/2015 amb relació a activitats sotmeses a règim de declaració responsable
  • Article 239. Modificació de la Llei 16/2015 amb relació a activitats sotmeses a règim de comunicació